NOSTALGIA FOR TERRIBLE TIMES


2017


Glasgow Open House Festival 2017


In collaboration with Peter Basma-Lord, Julia Boman, Jonas Jessen Hansen, Jens Masimov, Danny Pagarani and Georgia Thornton-Sparkes


Documentation credit- Jonas Jessen Hansen