NOSTALGIA FOR TERRIBLE TIMES

Glasgow Open House Festival 2017

In collaboration with Peter Basma-Lord, Julia Boman, Jonas Jessen Hansen, Jens Masimov, Danny Pagarani and Georgia Thornton-Sparkes

Documentation credit- Jonas Jessen Hansen